Nieuws oudervereniging

Elk jaar organiseert de ouderraad i.s.m. de school diverse buitenschoolse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Schoolreisje, Schoolverlaterkamp e.d..
Daarvoor vragen wij uw aandacht voor de ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022.

De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 14,00 per leerling

Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage voor Uw kind/kinderen over te boeken naar;

Bankrekeningnummer: NL87RABO 014.42.12.269
Ten name van : O.V. de Heihorst
Omschrijving : naam/namen kind/kind(eren)