Medezeggenschapsraad

De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR

De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak.
In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. Zij hebben overleg met de schoolleiding over voorstellen die betrekking hebben op het beleid van de school.
Voorbeelden hiervan zijn de tussenschoolse en buitenschoolse opvang, vakantieregeling, nieuwbouw/verbouwing, schoolplan, schoolreglement, schoolgids en formatieplan.
De MR heeft vervolgens de mogelijkheid om wel of geen instemming of advies te verlenen over deze voorstellen. Het gaat dus bij het MR-werk over het innemen van een gezamenlijk standpunt over voorstellen van de schoolleiding.

Na de overname van basisschool De Heihorst door SKBM, is er voor de beide scholen (De Heihorst en Den Doelhof) ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De leden van de GMR zijn gekozen uit de leden van de afzonderlijke MR’en.
De data van de vergaderingen van de (G)MR worden opgenomen in de agenda van Isy.

Samenstelling MR De Heihorst:

Ouders:
Vieke Leenders, Ralf de Bruijn

Leerkrachten:
Carina Wijers (voorzitter), Monique Driehuis

Samenstelling GMR SKBM:
Leerkrachten: Bram van Dommelen (voorzitter), Gonnie Verlijsdonk, Carina Wijers
Ouders: Mathijs Drummen, Hanri Luijten, Ralf de Bruijn