Ons onderwijs

Op De Heihorst verzorgen we onderwijs binnen drie basisgroepen:

  • basisgroep onderbouw (groep 1-2)
  • basisgroep middenbouw (gr 3-4-5)
  • basisgroep bovenbouw (gr 6-7-8)

Binnen deze groepen bieden we onderwijs aan aan jaargroepen, maar stemmen we het aanbod, in overeenstemming met onze visie, steeds meer af op de behoeften en mogelijkheden van de kinderen: “Wat heeft dit kind, in deze situatie, op dit moment, nodig?
We streven ernaar om een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle kinderen te realiseren. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen binnen de basisgroepen van en met elkaar leren en dat ze leren samenwerken in de klas en in kleine groepjes. De kinderen van groep 3 krijgen naast het meer ‘schoolse’ werk in groep 3 de mogelijkheid om de leerstof spelenderwijs te verwerken in de kleutergroep. Dit gebeurt op meerdere momenten in de week.

Op onze school staat de pedagogische aanpak centraal: wij zien een kind in z’n totaliteit; ‘OOG VOOR IEDER KIND is dan ook onze missie. De Heihorst staat in principe open voor alle kinderen. Ook als de school extra moeite moet doen om die kinderen mee te laten draaien in ons onderwijsaanbod. 

De Heihorst gaat uit van verscheidenheid van kinderen; ieder kind leert op een eigen manier en in een eigen tempo. We houden rekening met deze verschillen tussen kinderen. De leerkracht observeert en gaat o.a. tijdens kindgesprekken in gesprek met alle leerlingen. Kinderen stellen zelf doelen voor de komende periode. De leerkracht begeleidt de leerling bij het behalen van deze doelen.

Binnen de basisgroepen zoeken we naar verbinding bij het aanbieden van de leerstof, zowel tussen de kinderen uit verschillende jaargroepen als tussen vakken, om een aanbod te creëren dat past bij het niveau van het kind. Kinderen werken ook regelmatig samen en leren van en met elkaar.

Er vinden ook regelmatig groepsoverstijgende activiteiten plaatsvinden, met name bij het werken met (schoolbrede) projecten in de methode Blink.
Binnen deze projecten is er ruimte voor onderzoekend leren en eigen interesses, creativiteit en talenten van kinderen. Dit wordt zichtbaar gemaakt in het individuele portfolio.

Op onze school wordt lesgegeven met methodes en (digitale) materialen, die zo modern mogelijk zijn en aangepast aan de eisen en ontwikkelingen van de samenleving en de kinderen die onze school bezoeken. Nog belangrijker dan de methodes zijn de mensen die hiermee werken.
De teamleden besteden veel tijd aan samenwerking. Zij voelen zich samen verantwoordelijk voor ieder kind en de gang van zaken op onze school. Er is veel ruimte voor overleg binnen het team, om samen te leren en het onderwijs voortdurend te verbeteren, passend bij wat leerlingen nodig hebben.