Onze ouders

De oudervereniging

De oudervereniging wordt gevormd door alle ouders, tenzij ze het tegendeel duidelijk kenbaar hebben gemaakt. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. De ouderraad vormt een schakel tussen ouders, team, M.R. en directie.
De leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Na deze periode kunnen zich kandidaat-leden aanmelden. Dit kunnen ook aftredende leden zijn.
Als er meer kandidaten dan zetels zijn, zal er een verkiezing worden gehouden.
Het doel van de oudervereniging is de samenwerking tussen ouders en school te vergroten.
 
Wat doen de leden van de ouderraad en/of oudervereniging:

  • ze houden zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstontbijt, carnaval, de schoolreis;
  • ze praten met het team over schoolse zaken die voor de ouders van belang zijn;
  • ze onderhouden contacten met de M.R.;
  • ze denken mee over de verkeersveiligheid rondom de school;
  • ze onderhouden contacten met oudervereniging van Den Doelhof;
  • ze zijn actief lid van het N.K.O. (Ned. Kath. Oudervereniging);
  • ze vergaderen ongeveer 6 x per jaar.

 
De vergaderingen zijn openbaar en worden in school gehouden.
Ouders kunnen met voorkomende vragen terecht bij het bestuur van de oudervereniging.
De vragen worden doorgespeeld en u krijgt vervolgens antwoord terug.

Samenstelling bestuur van oudervereniging:

Voorzitter: Sjuul Derks
Secretaris: Vivian Kranen
Penningmeester: Gillian van der Leeden

Leden:
Vieke Leenders
Ilse ter Keurs
Linda Lenders

Namens het team: Hester van Rijn

Ouderbijdrage

Elk jaar organiseert de ouderraad i.s.m. de school diverse buitenschoolse activiteiten, zoals sinterklaas, kerstmis, carnaval, schoolreisje, schoolverlatersactiviteit.
Daarvoor vragen wij uw aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023.
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 14,00 per leerling.