Onze ouders

De oudervereniging / ouderraad

De oudervereniging wordt gevormd door alle ouders, tenzij ze het tegendeel duidelijk kenbaar hebben gemaakt. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. De ouderraad vormt een schakel tussen ouders, team, M.R. en directie.
De leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Na deze periode kunnen zich kandidaat-leden aanmelden. Dit kunnen ook aftredende leden zijn.
Als er meer kandidaten dan zetels zijn, zal er een verkiezing worden gehouden.
Het doel van de oudervereniging is de samenwerking tussen ouders en school te vergroten.
 
Wat doen de leden van de ouderraad en/of oudervereniging:

  • ze houden zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstontbijt, carnaval, de schoolreis;
  • ze praten met het team over schoolse zaken die voor de ouders van belang zijn;
  • ze onderhouden contacten met de M.R.;
  • ze denken mee over de verkeersveiligheid rondom de school;
  • ze onderhouden contacten met oudervereniging van Den Doelhof;
  • ze zijn actief lid van het N.K.O. (Ned. Kath. Oudervereniging);
  • ze vergaderen ongeveer 6 x per jaar.

 
De vergaderingen zijn openbaar en worden in school gehouden.
Ouders kunnen met voorkomende vragen terecht bij het bestuur van de oudervereniging.
De vragen worden doorgespeeld en u krijgt vervolgens antwoord terug.

Samenstelling bestuur oudervereniging:

Voorzitter: Sjuul Derks
Secretaris: Simone Baetsen
Penningmeester: Gillian van der Leeden

Leden:
Ilse ter Keurs
Linda Lenders
Karin van Pol

Namens het team: Hester van Rijn

Ouderbijdrage

Elk jaar organiseert de ouderraad i.s.m. de school diverse activiteiten zoals sinterklaas, kerstmis, carnaval, de schoolreisjes en de schoolverlatersactiviteit.
Daarvoor vragen wij ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage van € 14,00 per leerling. Ook van de school ontvangt de ouderraad een financiële bijdrage.