Onze ouders

De oudervereniging

De oudervereniging wordt gevormd door alle ouders, tenzij ze het tegendeel duidelijk kenbaar hebben gemaakt. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. De ouderraad vormt een schakel tussen ouders, team, M.R. en directie.
De leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Na deze periode kunnen zich kandidaat-leden aanmelden. Dit kunnen ook aftredende leden zijn.
Als er meer kandidaten dan zetels zijn, zal er een verkiezing worden gehouden.
Het doel van de oudervereniging is de samenwerking tussen ouders en school te vergroten.
 
Wat doen de leden van de ouderraad en/of oudervereniging:

  • ze houden zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstontbijt, carnaval, de schoolreis;
  • ze praten met het team over schoolse zaken die voor de ouders van belang zijn;
  • ze onderhouden contacten met de M.R.;
  • ze denken mee over de verkeersveiligheid rondom de school;
  • ze onderhouden contacten met oudervereniging van Den Doelhof;
  • ze zijn actief lid van het N.K.O. (Ned. Kath. Oudervereniging);
  • ze vergaderen ongeveer 6 x per jaar.

 
De vergaderingen zijn openbaar en worden in school gehouden.
Ouders kunnen met voorkomende vragen terecht bij het bestuur van de oudervereniging.
De vragen worden doorgespeeld en u krijgt vervolgens antwoord terug.

Samenstelling bestuur van oudervereniging:

Voorzitter: Sjuul Derks
Secretaris: Vivian Kranen
Penningmeester: Gillian van der Leeden

Leden:
Vieke Leenders
Ilse ter Keurs
Linda Lenders

Namens het team: Hester van Rijn

Ouderbijdrage

Elk jaar organiseert de ouderraad i.s.m. de school diverse buitenschoolse activiteiten, zoals sinterklaas, kerstmis, carnaval, schoolreisje, schoolverlatersactiviteit.
Daarvoor vragen wij uw aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023.
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 14,00 per leerling.

De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR

De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak.
In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. Zij hebben overleg met de schoolleiding over voorstellen die betrekking hebben op het beleid van de school.
Voorbeelden hiervan zijn de tussenschoolse en buitenschoolse opvang, vakantieregeling, nieuwbouw/verbouwing, schoolplan, schoolreglement, schoolgids en formatieplan.
De MR heeft vervolgens de mogelijkheid om wel of geen instemming of advies te verlenen over deze voorstellen. Het gaat dus bij het MR-werk over het innemen van een gezamenlijk standpunt over voorstellen van de schoolleiding.

Na de overname van basisschool De Heihorst door SKBM, is er voor de beide scholen (De Heihorst en Den Doelhof) ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De leden van de GMR zijn gekozen uit de leden van de afzonderlijke MR’en.
De data van de vergaderingen van de (G)MR worden opgenomen in de agenda van Isy.

Samenstelling MR De Heihorst:

Ouders:
Josien Vossen, Ralf de Bruijn

Leerkrachten:
Carina Wijers (voorzitter), Monique Driehuis

Samenstelling GMR SKBM:
Leerkrachten: Bram van Dommelen, Gonnie Verlijsdonk, Carina Wijers
Ouders: Mathijs Drummen, Hanri Luijten, Ralf de Bruijn