Leerlingondersteuning

Intern begeleider

De interne begeleider van onze school is Astrid Rietjens.
Het is haar taak de organisatie van de leerlingenzorg te begeleiden en coachend, coördinerend en adviserend op te treden bij extra ondersteuning van leerlingen. Zij treedt als voorzitter op bij de leerlingenbesprekingen en organiseert het overleg met de ouders en zo nodig een externe deskundige, samen met de betreffende leerkracht van de groep waarin de leerling zit.
Indien een leerkracht behoefte heeft aan overleg met de interne begeleider kan hij dit kenbaar maken. De interne begeleider plant dan een moment om samen met de leerkracht naar een oplossing te zoeken. 
De interne begeleider is gedeeltelijk vrijgeroosterd voor de uitvoering van haar taken. De interne coördinatoren en begeleiders van ons SWV komen 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar om extra informatie over actuele zaken uit te wisselen. De onderwerpen die aan de orde komen zijn zaken waar elke school wel mee bezig is, zoals het LVS (leerlingvolgsysteem), het onderwijskundig rapport, het coachen van leerlingen , handelingsgericht werken of het pedagogisch klimaat op school.