Basisschool De Heihorst, Heibloem
Nieuws vanuit de ouderraad
 
Elk jaar organiseert de ouderraad i.s.m. de school diverse buitenschoolse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Schoolreisje, Schoolverlaterkamp e.d..
Daarvoor vragen wij uw aandacht voor de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019.
 
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 14,00 per leerling
 
Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage voor Uw kind/kinderen voor 30 november 2020 over te boeken naar;
  • Bankrekeningnummer: NL87RABO 014.42.12.269
  • Ten name van               : O.V. de Heihorst
  • Omschrijving                : naam/namen kind/kind(eren)