Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak.
In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. Zij hebben overleg met de schoolleiding over voorstellen die betrekking hebben op het beleid van de school.
Voorbeelden hiervan zijn de tussenschoolse en buitenschoolse opvang, vakantieregeling, nieuwbouw/verbouwing, schoolplan, schoolreglement, schoolgids en formatieplan.
De MR heeft vervolgens de mogelijkheid om wel of geen instemming of advies te verlenen over deze voorstellen. Het gaat dus bij het MR-werk over het innemen van een gezamenlijk standpunt over voorstellen van de schoolleiding.
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor aangelegenheden die van belang zijn voor alle scholen die onder SPOLT vallen, bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit tien gekozen leden, vijf leerkrachten en vijf ouders. Per school is een lid van de GMR aangewezen om contact met de MR te houden. Het College van Bestuur overlegt met de GMR over zaken van gemeenschappelijk belang. De GMR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen Spolt. De GMR heeft advies- of instemmingsrecht op bovenschoolse besluiten van het schoolbestuur. Dit alles is vastgelegd in een GMR-reglement. Voor meer informatie over de GMR kunt u terecht op de website van Spolt www.spolt.nl. Heeft u behoefte aan informatie over onderwijszaken dan kunt u terecht bij de informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs. Voor kosteloos en deskundig advies via de website www.50tien.nl  of via telefoonnummer 0800-5010.