Missie en visie

Onze visie:

Op de Heihorst zijn veiligheid, samenwerking, eigenaarschap, respect en plezier van groot belang voor alle betrokkenen. Met deze waarden als uitgangspunt bouwen we binnen onze drie basisgroepen aan toekomstbestendig, ontwikkelingsgericht onderwijs.

De Heihorst wil een school zijn waar kinderen en ouders zich thuis voelen. Een plek waar je in een veilige, ongedwongen sfeer jezelf mag zijn, van je mag laten horen en mee mag denken. We werken samen, zowel in de klas als ook regelmatig schoolbreed. We zoeken naar de verbinding en samenwerking met ouders en omgeving. In een doorgaande lijn wordt gewerkt aan het leren plannen, vragen stellen en oplossingen zoeken. Een hoge mate van zelfstandigheid is kenmerkend voor onze leerlingen.

Wij stimuleren de van nature aanwezige nieuwsgierigheid en de onderzoekende houding van ieder kind. We bieden boeiend, geïntegreerd onderwijs, gebruikmakend van ieders talent.

De leerkracht is steeds meer een begeleider. Hij neemt uw kind mee in zijn leerproces en leert het trots te zijn op bereikte doelen. Deze doelen zijn zichtbaar in een portfolio.

Op onze school kennen leerlingen en leerkrachten elkaar. We kennen en bespreken onze sterke kanten en zwakheden, waarderen en respecteren elkaar. Zo leren kinderen van en met elkaar en ontwikkelen ze zich tot zelfstandige en weerbare individuen.

Onze missie: “oog voor ieder kind”

Leren doe je zelf, maar nooit alleen. Je hebt iemand nodig die je kan helpen je eigen kracht te ontdekken. Iemand die naar jou kijkt, luistert en je leert je kwaliteiten te ontplooien.

De leraren op de Heihorst zijn oprecht geïnteresseerd in uw kind. Ze zien het kind in zijn geheel en weten dat elk kind uniek is. Het wil zich ontwikkelen op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. De leerkracht volgt het kind, brengt zijn ontwikkelingsbehoeften in kaart en stemt zijn handelen daar zoveel mogelijk op af. Hij gaat uit van de sterke kanten van het kind en benadert het kind op een positieve wijze. Als een kind zich op deze manier gezien voelt, wordt zijn gevoel van eigenwaarde vergroot. Dit alles leidt tot wederzijdse betrokkenheid, een voorwaarde om tot leren te komen.