De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 juli 2013 in werking getreden.
Het doel van deze meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. Met de verplichting om te werken met een meldcode weten organisaties en professionals welke stappen zij moeten zetten als zij geweld signaleren.

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van onze stichting.
SPOLT heeft de interne vertrouwenspersonen geschoold in deze taak.
Voor meer informatie over de meldcode en de procedure: klik hier


Nuttige informatie:
Het basismodel voor de meldcode is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling . Het programma "Safe you, safe me" is speciaal ontwikkeld voor het primair onderwijs om leerkrachten te helpen kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en om scholen te helpen bij het toepassen van de meldcode. Zie www.safeyousafeme.nl .