OUDERVERENIGING

De Oudervereniging wordt gevormd door alle ouders, tenzij ze het tegendeel duidelijk kenbaar hebben gemaakt. Het bestuur van de Oudervereniging is de ouderraad. De ouderraad vormt een schakel tussen ouders, team, M.R. en College van Bestuur.
De leden van de Ouderraad worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Na deze periode kunnen zich kandidaat-leden aanmelden. Dit kunnen ook aftredende leden zijn.
Als er meer kandidaten dan zetels zijn, zal er een verkiezing worden gehouden.
Het doel van de Oudervereniging is de samenwerking tussen ouders en school te vergroten.
 
Wat doet de Oudervereniging:
 • ze houden zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten zoals het St. Nicolaas-
 • feest, kerstontbijt, carnaval, schoolreis.
 • ze praten met het team over schoolse zaken die voor de ouders van belang zijn.
 • ze ondersteunen het schoolverlaterskamp
 • ze onderhouden contacten met de M.R.
 • ze coördineren de ouderverkeersbrigadiers aan de provinciale weg en in de dorpskern
 • ze denken mee over de verkeersveiligheid rondom de scholen
 • ze verzorgen de Reshare-kledingsactie
 • ze verzorgen de overblijfregeling, onder verantwoordelijkheid van SPOLT
 • ze onderhouden contacten met ouderverenigingen uit de regio
 • ze zijn actief lid van het N.K.O. (Ned. Kath. Oudervereniging)
 • ze vergaderen ongeveer 6 x per jaar. De data worden bekend gemaakt in de Heihorst Actueel.
 
De vergaderingen zijn openbaar en worden in school gehouden.
Ouders kunnen met voorkomende vragen terecht bij het bestuur van de Oudervereniging.
De vragen worden doorgespeeld en u krijgt vervolgens antwoord terug.